Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výchovné poradenstvo

vychovny_poradca.JPG           vych.JPG


                                                                                          


 

Základné informácie

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

Zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ

www.minedu.sk

www.statpedu.sk

www.nucem.sk

www.uips.sk

www.svs.edu.sk

Tu nájdete prehľad o jednotlivých typoch škôl - www.zoznamskol.eu


 

Profesijná orientácia

Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Výchovno vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológom, pedagogicko-psychologickou poradňou.

V oblasti profesijnej orientácie poskytuje:

⇒ pomáha a usmerňuje žiakov a ich rodičov pri výbere strednej školy

⇒ informuje o možnostiach štúdia na jednostlivých stredných školách

⇒ umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi stredných škôl

⇒ organizuje žiakom besedy

⇒ zabezpečuje exkurzie a účasť na prezentáciách stredných škôl

⇒ spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou  v Žiari nad Hronom a s ďalšími centrami, ktoré navštevujú naši žiaci

⇒ podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov

⇒ kontaktuje na CPPPaP rodičov žiakov, ktorí sú nerozhodní pri výbere strednej školy

⇒ pri výbere využívame program PROFORIENT, ktorý umožňuje simuláciu poradia žiaka na konkrétnej vybranej škole z jeho doterajších výsledkov

 

 


 

PRIJÍMACIE KONANIE

TERMÍNY TESTOVANIA:

03.04.2019 = Celoslovenské testovanie žiakov T9-2019

16.04. - 17.4.2019 -  Celoslovenské testovanie žiakov T9-2019 (náhradný termín).

 

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

Talentové skúšky (na základe rozhodnutia riaditeľov SŠ) = 25.03. - 12.04.2019 

13.05.2019 = 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok

16.05.2019 = 1. kolo - 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)  

18.06.2019 = 2. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií).


INFORMÁCIE k testovaniu T9-2019 sa dozviete na stránke: www.nucem.sk

AKTUÁLNE TERMÍNY pre žiakov končiacich ZŠ:

do 01.02.2019 = riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdiu a termíny prijímacích skúšok na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 20.02.2019 = zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 28.02.2019 =  riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

03.04. a 04.04.2019 = celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ 

25.03. - 12.04.2019 = talentové skúšky na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 31.03.2019 =  riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na netalentové odbory

16.04. a 17.04.2019 = celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín

do 10.04.2019 = zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné učebné a študijné odbory (okrem odborov, na  ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu)

do 20.04.2019 = riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií

 

PRIHLÁŠKY NA SŠ:

 

Podľa Vyhlášky MŠ č. 245/2008 Z.z.o prijímaní na vzdelávanie na stredných školách:

1. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

2. Zákonný zástupca žiaka si môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou. Ďalšiu prihlášku si môže podať iba v prípade, ak žiak nebol v prvom termíne prijatý ani na jednu zo SŠ, a to na druhý, júnový termín prijímacieho konania.

3. Termíny platné pre tento školský rok, ako aj informácie o prijímaní na SŠ, sú uverejnené na internete, na stránke školského výpočtového strediska www.svslm.sk. Nachádzajú sa tam aj štatistiky naplnenosti SŠ, zoznamy SŠ a odkazy na jednotlivé stredné školy.

4. Prihlášku vyplňuje výchovný poradca na základe údajov získaných od rodičov. Za správnosť údajov, uvedených na prihláške, ručí svojím podpisom aj zákonný zástupca žiaka, aj žiak.

5. K prihláške je možné pripnúť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.

6. Vzhľadom na časovú rezervu nevyhnutnú pre spracovanie prihlášok od všetkých žiakov a termíny jarných a veľkonočných prázdnin, sa termíny pre odovzdanie materiálov a prihlášok výchovnému poradcovi čiastočne líšia od tých, ktoré sa nachádzajú na stránke www.svslm.sk.

ZÁPISNÝ LÍSTOK:

• Žiakovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.

• Žiak sa na zápis dostaví spolu so zákonným zástupcom a prinesie zápisný lístok.

• Zápisný lístok vydá žiakovi základná škola iba jeden. Ak sa žiak nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí stráca platnosť. 

• Zápisný lístok si musí prevziať zákonný zástupca žiaka osobne proti podpisu u výchovného poradcu!!!!

• Zákonný zástupca do zápisného lístku nič nevpisuje!

• Ak je žiak zapísaný na jednej SŠ, príde mu kladná odpoveď z druhej SŠ a rozhodne sa pre druhú SŠ, je možné zmeniť zápis.

• Zo zákona má zákonný zástupca právo požiadať príslušnú SŠ o zrušenie zápisu (SŠ to vyznačí v zápisnom lístku a vráti ho zákonnému zástupcovi).

• Zákonný zástupca následne vykoná zápis na druhej SŠ v deň na to určený.

 


 

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DV.JPGDuálne vzdelávanie (DV)

V odbornom vzdelávaní sa v súčasnosti pozornosť obracia najmä na praktické pracovné zručnosti, prepojenie odborného vzdelávania v školách so zamestnávateľmi a na podporu technických odborov vzdelávania. Účinnejšia spolupráca zamestnávateľov so strednými odbornými školami povedie k vyššej previazanosti výučby v školách s potrebami zamestnávateľov v oblasti prípravy ich budúcich zamestnancov a k využívaniu systému duálneho vzdelávania.


Informácie o duálnom vzdelávaní na SSOŠ technickej v Žiari nad Hronom

 

Čo je duálne vzdelávanie

 

► Vzdelávanie, pri ktorom teoretické vyučovanie  zabezpečuje škola, praktické vyučovanie zamestnávateľ

► Odborné vzdelávanie v úzkej súčinnosti školy a zamestnávateľa.

► Teoretické vedomosti získané v škole si žiak môže okamžite overiť a použiť pri praktickej činnosti u zamestnávateľa.

► Pomer teoretického a praktického vyučovania je pri učebných odboroch 60% : 40% a pri študijných odboroch 50% : 50%. Minimálne 60% praktického vyučovania sa realizuje u zamestnávateľa.

 

Komu je duálne vzdelávanie určené

 

► Kto sa chce učiť rovnakou mierou  praktickou a teoretickou činnosťou

► Kto má záujem kvalitne a zodpovedne sa pripraviť na svoje povolanie priamo u zamestnávateľa

► Kto chce už počas štúdia zvýšiť svoje vreckové

► Kto sa chce učiť s použitím najnovších technológií pod vedením odborníkov z praxe

► Kto chce nájsť po skončení strednej školy čo najskôr dobré zamestnanie

 

Výhody, ktoré získate výberom duálneho vzdelávania

 

► Podnikové štipendium – pri splnení dohodnutých podmienok

► Odmeny za produktívnu prácu

► Hmotné zabezpečenie (pracovné oblečenie, príspevok na stravu, ...)

► Možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o pracovnú zmluvu uzatvorenú s firmou

► Po nástupe do zamestnania bezproblémové začlenenie sa do pracovného kolektívu u budúceho zamestnávateľa

► Po nástupe do zamestnania rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením

► Vysokú úroveň pripravenosti nielen pre konkrétneho zamestnávateľa, ale aj pre prácu  na európskom trhu práce

► Možnosť získať certifikáty a osvedčenia nad rámec bežného vzdelávacieho programu

 

Zamestnávatelia, ktorí ponúkajú duálne vzdelávanie v spolupráci so SSOŠT

 

Fagor Ederlan Slovensko,a.s.,  Nemak Slovakia s.r.o, Remeslo strojal,s.r.o,  Sapa Profily a.s., Slovalco, a.s., TUBAPACK,  a.s., Zámočníctvo Ruckschloss Banská Štiavnica, ELBA, a.s. Kremnica, GAMAalumínium s.r.o, Continental Automotive Systems Slovakia  s.r.o. Zvolen

Ďalších zamestnávateľov budeme postupne dopĺňať na www.ssost.edupage.org

 

Odbory zaradené do duálneho vzdelávania:

 

► 3-ročný učebný odbor s výučným listom:  Operátor strojárskej výroby

► 4-ročné odbory s výučným listom a maturitným vysvedčením: Mechanik mechatronik, Mechanik nastavovač, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, Hutník operátor

Podrobné informácie o DV môžete nájsť na webovej stránke SSOŠ v Žiari nad Hronom.

 


 

Ak si preštudujete nasledovné stránky, získate informácie o systéme duálneho vzdelávania:

www.minedu.sk

www.dualnysystem.sk

www.mojdual.sk

 

 

 


 

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

Počet návštev

ÚvodÚvodná stránka